Publikasjoner

Bolme, G. (2018). Kartlegging av gytelokaliteter av nordpadde (bufo bufo) mellom Surna og Fv325, Surnadal kommune. iTrollheimen  Notat 2018-001

Bolme, G. (2017) Reiseliv med tilknytning til Trollheimen landskapsvernområde. - Som grunnlag for videre arbeid med besøksforvaltning. Notat 2017-001

Bolme, G. (2016). Sårbarhetsanalyse for fugl i verneområdene i Trollheimen. Notat 2016-004

Bolme, G. (2016). Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med regulering av Ånegga, delplan Stamnesbrekkenget, Rennebu kommune. Notat 2016-003

Vatne, S & Bolme, G. (2016). Naturmangfold, beite- og vilverdier i planlagt hyttefelt på Sørøyåsen, Rennbu kommune. Notat 2016 -002

Bolme, G. (2016). Skjøtsel i Tågdalen naturreservat 2016. Notat 2016-001

Bolme, G. (2015). Kartlegging av svartelistede arter i Surnadal kommune 2015. Notat 2015-003

Bolme, G. (2015). Rapport fra prøvefiske i Langvatnet, Helgetunmarka 2015. iTrollheimen Notat 2015-002

Bolme, G. (2015). Rapport fra prøvefiske i Innerdalsvatnet 2015  iTrollheimen Notat 2015-001

Bolme, G. (2014). Minilldalsmyrene naturreservat. - Kartlegging av vegetasjon og fuglesamfunn. Rapport_Minilldalsmyrene naturreservat

Bolme, G. (2013). Fiskebiologiske undersøkelser i Trollheimen. Rapport 2013-001