Naturforvaltning

Med masterbakgrunn innen naturforvaltning og årsstudium innen natur- og kulturminneoppsyn kan vi tilby tjenester innen naturforvaltning, skjøtsel, oppsyn og naturregistrering. Vi tilbyr konsulenttjenester for interesseorganisasjoner, privat– og offentlig sektor.

Her er hva vi tilbyr:

– Kartlegging/Registrering av biologisk mangfold
– Sårbarhetsanalyser
– Prøvefiske, el-fiske
– Elgbeitetaksering
– Rypetaksering
– Generell taksering og registrering etter standardiserte metoder.
– Konsekvensutredninger
– Prosjektledelse/ sekretærfunksjon
– Skjøtsel i verneområder
– Utarbeidelse av forvaltningsplaner innen viltforvaltning

Publikasjoner:

Bolme, G. (2018). Restaurering og slått av slåttemyrer i Prestegardselva naturreservat 2018. Notat 2018-004

Bolme, G (2018). Skjøtsel i Tågdalen naturreservat 2018. Notat  2018-003

Bolme, G. (2018). Kartlegging av Storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene. iTrollheimen Rapport 002-2018. Rindal.  Rapport 2018- 002

Bolme, G. (2018). Kartlegging av gytelokaliteter av nordpadde (bufo bufo) mellom Surna og Fv325, Surnadal kommune. iTrollheimen  Rapport 2018-001

Bolme, G. (2017) Reiseliv med tilknytning til Trollheimen landskapsvernområde. - Som grunnlag for videre arbeid med besøksforvaltning. Notat 2017-001

Bolme, G. (2016). Sårbarhetsanalyse for fugl i verneområdene i Trollheimen. Notat 2016-004

Bolme, G. (2016). Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med regulering av Ånegga, delplan Stamnesbrekkenget, Rennebu kommune. Notat 2016-003

Vatne, S & Bolme, G. (2016). Naturmangfold, beite- og vilverdier i planlagt hyttefelt på Sørøyåsen, Rennbu kommune. Notat 2016 -002

Bolme, G. (2016). Skjøtsel i Tågdalen naturreservat 2016. Notat 2016-001

Bolme, G. (2015). Kartlegging av svartelistede arter i Surnadal kommune 2015. Notat 2015-003

Bolme, G. (2015). Rapport fra prøvefiske i Langvatnet, Helgetunmarka 2015. iTrollheimen Notat 2015-002

Bolme, G. (2015). Rapport fra prøvefiske i Innerdalsvatnet 2015  iTrollheimen Notat 2015-001

Bolme, G. (2014). Minilldalsmyrene naturreservat. - Kartlegging av vegetasjon og fuglesamfunn. Rapport_Minilldalsmyrene naturreservat

Bolme, G. (2013). Fiskebiologiske undersøkelser i Trollheimen. Rapport 2013-001