Personvernerklæring

Først og fremst vil vi at du skal vite at personvernet ditt angår oss, og vi tar det ansvar du direkte eller indirekte har betrodd oss. Itrollheimen AS verdsetter personvern høyt for våre besøkende, kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi, som databehandler, behandler dine personopplysninger iht. EU sin personvernforordning, også kalt «GDPR».
Ved kjøp av våre tjenester akseptereres det at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, hvorav Itrollheimen AS, org.nr: 914 832 330, adresse Rindalsvegen 2A, 6657 Rindal, omtales heretter som Databehandler.

Formål

Vårt formål med behandling av personopplysninger for ytelse av våre tjenester,vil kunne innebære behandling av personopplysninger, inkludert men ikke begrenset til:

 • Tilby produkter og tjenester
 • Identifisere deg som kunde
 • Kommunikasjon
 • Fakturering
 • Levering av avtalt tjeneste
 • Tilby skreddersydde produkter og tjenester
 • Markedsføring

Hvilke data lagres

 • Navn
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kontaktopplysninger
 • Avtaleinformasjon på løpende tjenester og produkter
 • Kjøpshistorikk

Våre plikter

Databehandler skal behandle Personopplysningene utelukkende i den utstrekning og for de formål som er angitt her.

Databehandler skal i tråd med GDPR artikkel 32, gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et egnet sikkerhetsnivå med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i forbindelse med databehandlingen, inkludert:

 • sikre at IT-systemer og andre systemer som benyttes ved behandling av Personopplysninger, og eventuelle koblinger mellom slike systemer er konfigurert på en måte som sikrer tilstrekkelig informasjonssikkerhet;
 • sørge for at ethvert lagringsmedium, datamedium og eller/ IT-utstyr som benyttes ved behandlingen av Personopplysningene er beskyttet mot ødeleggelse og mot uautorisert tilgang.
 • implementere tiltak for å beskytte mot destruktiv og eller/ skadelig programvare og eller/hacking av systemene som benyttes av Databehandleren ved behandling av Personopplysninger.

 

Databehandler har det praktiske ansvaret for å sikre at tilfredsstillende informasjonssikkerhet etableres gjennom planlagte og systematiske tiltak, og skal regelmessig og minst en gang årlig gjennomføre sikkerhetsvurderinger av systemene som brukes til behandling av Personopplysninger.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger som behandles av Databehandler skal slettes av Databehandler når tilgang til personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med databehandlingen, jf. GDPR § 17 nr. 1 (a).

Konfidensialitet

Databehandler er underlagt taushetsplikt vedrørende personopplysninger som Databehandler mottar, og skal:

 1. begrense tilgangen til Personopplysningene i sin organisasjon til personell som har behov for tilgang for å oppfylle Tjenestene, eller som ellers er nødvendig for behandling av Personopplysninger.
 2. sørge for at personell som gis tilgang anerkjenner at Personopplysninger skal behandles som konfidensiell informasjon før de gis tilgang og sikre at slikt personell er underlagt tilsvarende forpliktelser som følger av denne erklæringen.
 3. Bestrebe seg på å sikre at personell som gis tilgang overholder slike forpliktelser som nevnt i punkt 2.

Deling av informasjon til tredjepart

For å ivareta en god opplevelse og eventuelle lovpålagte krav til sikkerhet, må vi i enkelte tilfeller dele dine personopplysninger med samarbeidspartnere. Eksempler på dette kan være:

 • Overnatting på andre lokasjoner enn de som er underlagt drift av Itrollheimen AS
 • Bistand fra andre selskaper som er involvert for å hjelpe til med arrangement

 

Omfang av deling av data begrense til et minimum, og avgrenses til kun navn, kontaktinfo og kjønn. Alle tredjeparter må ha tilstrekkelig beskyttelse for personopplysningene dine og verifisere at de behandles i samsvar med våre instrukser.

Dine rettigheter

Du har fortløpende rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger. All kommunikasjon vedrørende erklæringen, inkludert instrukser om databehandlingen, skal skje skriftlig til post@itrollheimen.no

Endringer

Vi forbeholder oss retten til endre personvernerklæringen ved behov, uten at det gjøres noen ytterlige varsel av dette.